For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مجدالدین نجفی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهکشده اویونیک تلفن : 1454 3391 31 98 فکس : 9045 3391 31 98 وب سایت : Majdeddin Najafi زمینه های تحقیقاتی :
  • پایدار سازی و کنترل پرواز
  • سیستم های تاخیردار
  • پرواز تجمعی
  • کنترل صنعتی
  • کنترل مقاوم

آخرین مقالات

تحت نظارت وف بومی